ชื่อ
: นายสมศักดิ์ วงค์ละคร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์
: