ชื่อ
: นายเดช จันทร
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์
: