ชื่อ
: นายพงศธร หลักงาม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์
: