ชื่อ
: นายสังข์ทอง พลอาจ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์
: