ชื่อ
: นายอุบล ดวงพรม
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์
: