ชื่อ
: นายเกลียงไกล นิ่มกระโทก
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์
: