ชื่อ
: นางสาวกัญญาภัคค์ ศรีจวนกิตติภูมิ
ตำแหน่ง
: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์
: 084-5696049