ชื่อ
: นางสมสกุล จันนรา
ตำแหน่ง
: รองปลัด อบต.หนองม้า
โทรศัพท์
: 095-2262354