วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.191-04 สายทางบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ถึงสายทาง บ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.191-03 จากสายรอบสวนสมเด็จถึงสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 191-05 สายทางบ้านจานแสนคำ หมู่ที่ 12 ถึง สาย บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม้า (งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า (สายสามแยกก่อนถึงสวนเฉลิมศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.191-04 สายทางบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ถึงสายทาง บ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า (สายสามแยกก่อนถึงสวนเฉลิมศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า (สายสามแยกก่อนถึงสวนเฉลิมศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 191-05 สายทางบ้านจานแสนคำ หมู่ที่ 12 ถึง สาย บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม้า (งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.191-03 จากสายรอบสวนสมเด็จถึงสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.191-04 สายทางบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ถึงสายทาง บ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 7 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า (สายสามแยกก่อนถึงสวนเฉลิมศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชานผู้มาติดต่อราชการและไว้บริโภคภานในสำนักงานของ อบต.หนองม้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 สายหนองกอก ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 สายหนองกอก ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโซงเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 สายหนองกอก ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.191-05 สายทางบ้านจานแสนคำ ถึงสายบ้านเดื่อ บ้านจานแสนคำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองม้า
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.191-04 สายทางบ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ถึงสายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 6 บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า

Share on Line
Share on Pinterest