วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.191-03 จากสายรอบสวนสมเด็จ ถึงสายบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม้า
5 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุธงและผ้าประดับ เนื่องด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสเด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯสี่แยกหนองตอ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุประเภทอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลหนองม้า ประจำภาคเรียนที่1/2564 เริ่ม 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 จำนวน 20,672 ถุง/นักเรียน 272 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) นมจืด พาสเจอร์ไรซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) นมจืด พาสเจอร์ไรซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม้า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม้า ข้อบัญญัติปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซงเลงเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองม้า (สายบ้านโซงเลงเหนือไปบ้านขี้เหล็ก ตำบลหัวช้าง) ข้อบัญญัติปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองม้า ข้อบัญญัติปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม้า ข้อบัญญัติปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest