วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ธ.ค. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วางท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
16 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) นมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับแจกจ่ายให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเพื่อช่วยปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของกองคลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคสล. ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างวางท่อระบายคอนกรีตน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
9 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างวางท่อระบายคอนกรีตน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
9 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานแสนคำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเก๋ษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (หนองทำนบ)ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซงเลง หมู่ที่ 10 (ซอยศรีประดู่) ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ จำนวน 5 อัน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 6 จุด บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 มล. จำนวน 17,766 ถุง (เริ่ม 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 รวม 63 วันทำการ) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านจาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิ่งของใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของ องค์การบริหารตำบลหนองม้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิ่งของใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของ องค์การบริหารตำบลหนองม้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 73 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิ่งของใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของ องค์การบริหารตำบลหนองม้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิ่งของใช้จ่ายบริโภคในครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนของ องค์การบริหารตำบลหนองม้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 73 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest